Αναγνώριση και συλλογή φυτών από το πεδίο

Τύπος Μαθήματος: 
Επιλογής, υποβάθρου, επιστημονικής περιοχής, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Τα κύρια διαγνωστικά γνωρίσματα των φυτών που μας οδηγούν στην ταξινομική αναγνώρισή τους. Εργασία υπαίθρου, αύξηση παρατηρητικότητας, μέτρα προσωπικής προστασίας, χρήση χαρτών, χρήση βοηθητικών εργαλείων και οργάνων, οργάνωση, διατήρηση και διαχείριση συλλογών φυτών.

Προαπαιτήσεις: 

Το μάθημα 2.1

Περιεχόμενο: 

Γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την αναγνώριση και συλλογή αυτοφυών φυτών από μια συγκεκριμένη περιοχή. Εποχή συλλογής σε σχέση με τη γεωγραφική περιοχή και το στόχο - ομάδα φυτών. Μέτρα προσωπικής ασφάλειας. Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα φυτικό δείγμα για να προσδιορισθεί ταξινομικά. Χρήση βοηθητικών εργαλείων και οργάνων. Αποξήρανση φυτικών δειγμάτων. Οργάνωση, διατήρηση και διαχείριση μιας συλλογής.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Το ηλεκτρονικό αρχείο που δημιούργησε ο κάθε φοιτητής στη διάρκεια του μαθήματος 2.1.

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Καθοδηγούμενη και αυτόνομη εργασία, δημιουργία προσωπικού αρχείου δειγμάτων και φωτογραφιών αυτοφυών φυτών μιας περιοχής, παρουσίαση εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Οι φοιτητές αξιολογούνται κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους με τον διδάσκοντα (ικανότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων) και από την προφορική παρουσίαση της εργασίας τους.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική