(ΒΑΦ 1.4) Ανεύρεση επιστημονικών εργασιών

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 1.4
Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα γνωρίζουν:

  • Να αναζητούν και να βρίσκουν ανάτυπα επιστημονικών εργασιών
  • Να οργανώνουν τα slides και το περιεχόμενο της προφορικής τους εργασίας
  • Να χρησιμοποιούν ευπρόσιτα την άρθρωσή τους στην παρουσίαση της προφορική εργασίας
  • Να χρησιμοποιούν ευπρόσιτα τα οπτικά μέσα κατά την παρουσίαση της προφορικής εργασίας
  • Να παρουσιάζουν τις εργασίες τους προφορικά χρησιμοποιώντας βασικές αρχές και κανόνες παρουσίασης
Προαπαιτήσεις: 

Γνώση χειρισμού Η/Υ, χρήση του διαδικτύου, αναζήτηση βιβλιογραφίας, χρήση βιβλιογραφικών πηγών του Α.Π.Θ., γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από το μάθημα ΒΑΦ 1.3 και 7.2, αγγλική γλώσσα

Περιεχόμενο: 

Βάσεις δεδομένων HEAL-Link, Οδηγίες για την σωστή χρήση του Power point (Connexions Project, Rice University)

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Μαθητοκεντρική συμμετοχική προσέγγιση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Διαρκής αξιολόγηση, παρουσίαση της εργασίας που εκπονήθηκε και απάντηση ερωτήσεων ενώπιον διδασκόντων του ΠΜΣ ΒΑΦ και του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ.

Θα αξιολογηθεί η ικανότητα του κάθε φοιτητή:

  • Να αναζητά και να βρίσκει ανάτυπα επιστημονικών εργασιών
  • Να οργανώνει τα slides και το περιεχόμενο της προφορικής εργασίας
  • Να χρησιμοποιεί ευπρόσιτα την άρθρωσή του κατά την παρουσίαση της προφορικής εργασίας
  • Να χρησιμοποιεί τα οπτικά μέσα διδασκαλίας κατά την παρουσίαση της προφορικής εργασίας
  • Να παρουσιάζει την εργασία του προφορικά χρησιμοποιώντας βασικές αρχές και κανόνες παρουσίασης
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική