Ραδόγλου Καλλιόπη

Ιδιότητα: 
Ερευνήτρια ΕΘΙΑΓΕ
Διεύθυνση: 
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, 570 06 Βασιλικά
Τηλέφωνο: 
2310 461 172 & -3, 2310 461 411, 2310 461 637 (εσωτ.238)