Προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας

Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα γνωρίζουν:

·       την έννοια και τις κατηγορίες των προστατευόμενων περιοχών (ΠΠ)

·       το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των ΠΠ

·       τη γεωγραφική κατανομή των ΠΠ της Ελλάδας.

Προαπαιτήσεις: 

Γνώση χειρισμού Η/Υ. Χρήση διαδικτύου. Γνώση λογισμικού Excel και Powerpoint. Ικανότητα αναζήτησης και διαχείρησης δεδομένων από τις βιβλιογραφικές βάσεις που διαθέτει το ΑΠΘ.

Περιεχόμενο: 

Οι κατηγορίες των ΠΠ σύμφωνα με: α) την Εθνική Νομοθεσία: Εθνικοί Δρυμοί, Εθνικά Πάρκα, Αισθητικά Δάση, Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, Καταφύγια Άγριας Ζωής, Περιοχές Προστασίας της Φύσης, Προστατευτικά Δάση, Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Τοπία, Περιοχές Οικοανάπτυξης, β) την Ευρωπαϊκή νομοθεσία: Ζώνες Ειδικής Προστασίας και Τόποι Κοινοτικής Σημασίας), γ) τις διεθνείς συμβάσεις: Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας (Σύμβαση Ραμσάρ), Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, Αποθέματα Βιόσφαιρας, Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές (Σύμβαση της Βαρκελώνης), Βιογενετικά Αποθέματα. Ισχύον θεσμικό πλαίσιο και υπεύθυνοι διαχειριστικοί φορείς.

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Καθοδηγούμενη και αυτόνομη εργασία, πρακτική εξάσκηση, προφορική παρουσίαση εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Καθημερινή άτυπη διαρκής αξιολόγηση. Αξιολόγηση προφορικής εργασίας.

Ο κάθε φοιτητής αξιολογείται στις γνώσεις που απέκτησε σχετικά με:

·       την έννοια και τις κατηγορίες των ΠΠ,

·       το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των ΠΠ,

·       τη γεωγραφική κατανομή των ΠΠ της Ελλάδας

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική