Κοινωνία και βιοποικιλότητα

Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας  του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν το ρόλο της βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων
  • αξιολογούν πληροφορίες για τις χρήσεις των φυτών από την αρχαία γραμματεία,  τις ιστορικές αναφορές και την προφορική παράδοση
  • συσχετίζουν παλαιές και σύγχρονες χρήσεις φυτών με τη χλωρίδα μιας περιοχής ώστε να αναδεικνύουν τη σχέση μεταξύ βιοποικιλότητας και ανθρωπίνων  δραστηριοτήτων
Περιεχόμενο: 

Βιοποικιλότητα και πολιτισμός. Ο ρόλος της φυτοποικιλότητας στις δραστηριότητες τοπικών κοινωνιών. Αξιολόγηση πληροφοριών για τις χρήσεις των φυτών από την  αρχαία ελληνική γραμματεία, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τις ιστορικές αναφορές και την προφορική παράδοση. Φυτογεωγραφία και αρχαία ελληνική ναυπηγική. Η ανακατασκευή των αρχαιοελληνικών πλοίων ΜΙΝΩΑ και ΑΡΓΩ. Παράδειγμα εργασίας: Τα καρνάγια της Ιερισσού και η αυτοφυής χλωρίδα της περιοχής.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Διδακτικές Μέθοδοι: 
Σύντομες διαλέξεις, εφαρμογή οδηγιών, συλλογή πληροφοριών από τον τοπικό πληθυσμό, κριτική παρουσίαση της σύνθεσης των πληροφοριών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Αξιολόγηση της εφαρμογής  και κατανόησης των οδηγιών καθώς και της προφορικής παρουσίασης.

Οι φοιτητές αξιολογούνται για τον βαθμό επιτυχίας τους στο να:

  • κατανοούν τη σχέση της βιοποικιλότητας με τις ανθρώπινες δραστηριότητες
  • αξιολογούν πληροφορίες για τις χρήσεις των φυτών και να τις συσχετίζουν με τη χλωρίδα μιας περιοχής
  • παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους με τρόπο αντιληπτό σε ειδικούς αλλά και το ευρύτερο κοινό
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική