Μοριακή βιολογία και ταξινόμηση φυτών

Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές, με το πέρας του μαθήματος, θα έχουν κατανοήσει:

  • την έννοια της μοριακής ποικιλότητας και της μοριακής ταξινόμησης
  • τους κυριότερους μοριακούς δείκτες που χρησιμοποιούνται στην ταξινόμηση φυτικών ειδών
  • τη χρησιμότητα των μοριακών δεικτών σε διαφορετικά επίπεδα ταξινομικής διάκρισης.
Προαπαιτήσεις: 

Γνώσεις: χειρισμού Η/Υ και των λογισμικών MS Windows και MS Office, χρήσης του διαδικτύου, αναζήτησης βιβλιογραφίας, χρήσης ηλεκτρονικών βιβλιογραφικών πηγών του Α.Π.Θ., βασικές γνώσεις μοριακής βιολογίας.

Υλικά: Ηλεκτρονικός υπολογιστής (PC, Mac).

Περιεχόμενο: 

Μοριακή ποικιλότητα, μοριακή ταξινόμηση, μοριακοί δείκτες και χρησιμοποίησή τους στην ταξινόμηση αυτοφυών φυτών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Διδακτικές Μέθοδοι: 
Μαθητοκεντρική και συμμετοχική προσέγγιση. Μαθησιακές δραστηριότητες: παρακολούθηση διαλέξεων, αυτόνομη εργασία, προετοιμασία και παρουσίαση εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
  • Άτυπη διαρκής αξιολόγηση.
  • Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας, σε θέματα μοριακής ταξινόμησης φυτικών οργανισμών.

Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση τις γνώσεις τους σχετικά με:

  • τη μοριακή ποικιλότητα και τη μοριακή ταξινόμηση, και
  • τους κυριότερους μοριακούς δείκτες και τη χρησιμοποίηση αυτών στην ταξινόμηση φυτικών φυτών
  • τη χρησιμότητα των μοριακών δεικτών σε διαφορετικά επίπεδα ταξινομικής διάκρισης.
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική