Μοριακή ταυτοποίηση φυτών

Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές να γνωρίζουν:

  • Τι είναι μοριακή ταυτοποίηση φυτών, που χρησιμοποιείται και ποια η χρησιμότητά της στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην εκμετάλλευση των αυτοφυών φυτών.
  • Τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη μοριακή ταυτοποίηση.
  • Τι είναι το «DNA barcoding» και πώς χρησιμοποιείται στην ταυτοποίηση των φυτών
  • Να σχεδιάζουν την επίλυση ερωτημάτων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα των φυτών και τη μοριακή ταυτοποίηση τους. Σύνθεση και ανάλυση αποτελεσμάτων, εκπόνηση και παρουσίαση της εργασίας.
Προαπαιτήσεις: 

Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ, χρήση του διαδικτύου, αναζήτηση βιβλιογραφίας, χρήση βιβλιογραφικών πηγών του Α.Π.Θ. και βασικές γνώσεις μοριακής βιολογίας.

Περιεχόμενο: 

Ταυτοποίηση φυτών με μοριακές μεθόδους, αναγκαιότητα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με κλασικές μεθόδους ταυτοποίησης. Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην μοριακή ταυτοποίηση. Παράδειγμα εργασίας (case study): DNA barcoding στους φυτικούς οργανισμούς.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Διδακτικές Μέθοδοι: 
Μαθητοκεντρική, συμμετοχική, συνεργατική και βιωματική προσέγγιση. Παρακολούθηση μικρών διαλέξεων και πρακτική (εργαστηριακή) εξάσκηση. Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση (προφορική και γραπτή) εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Άτυπη διαρκής αξιολόγηση, παρουσίαση

  • να γνωρίζει πως χρησιμοποιείται η μοριακή ταυτοποίηση φυτών
  • να σχεδιάζει τη στρατηγική αναζήτησης του προβλήματος που του ανατέθηκε
  • να εκτελεί την αναζήτηση
  • να αναλύει τα δεδομένα, να βγάζει συμπεράσματα και να τα παρουσιάζει.
  • της εργασίας που εκπονήθηκε και απάντηση ερωτήσεων.

Αξιολόγηση της σύνθετης δεξιότητας κάθε φοιτητή, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική