Οργάνωση Herbarium

Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Άτομα που Συνεπικουρούν στην Εκπαίδευση: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας  του μαθήματος θα γνωρίζουν:

  • Tις βασικές αρχές οργάνωσης ενός herbarium
  • Να συντηρούν και να αρχειοθετούν αποξηραμένα φυτικά δείγματα
  • Να δημιουργούν ένα θεματικό, ηλεκτρονικό herbarium
Προαπαιτήσεις: 

Γνώση χειρισμού Η/Υ. Χρήση διαδικτύου. Γνώση λογισμικών Excel και Powerpoint. Ικανότητα αναζήτησης και διαχείρησης δεδομένων από τις συνδρομητικές βιβλιογραφικές βάσεις του ΑΠΘ. Γνώση της ταξινομικής ιεραρχίας και των βασικών αρχών επιστημονικής ονοματολογίας των φυτών. Διαχείρηση των πληροφοριών που παρέχουν οι χλωριδικοί κατάλογοι.

Περιεχόμενο: 

Σκοπός, τύποι και χρηστικότητα των herbaria. Συντήρηση και αρχειοθέτηση φυτικών δειγμάτων. Αναζήτηση δειγμάτων: Οργάνωση ενός herbarium μέσω παραδειγμάτων από το διαδίκτυο. Ανάθεση εργασίας: Δημιουργία θεματικού ηλεκτρονικού  herbarium.

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Μικρές διαλέξεις, εφαρμογή οδηγιών, αναζήτηση και σύνθεση πληροφοριών, εκπόνηση και παρουσίαση (προφορική) εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Άτυπη διαρκής αξιολόγηση με βάση την καθημερινή εργασία των φοιτητών στο μάθημα.

Αξιολόγηση της εργασίας που εκπονεί και παρουσιάζει ο κάθε φοιτητής.

Σε κάθε φοιτητή αξιολογείται η:

  • Κατανόηση των βασικών αρχών οργάνωσης ενός herbarium
  • Κατανόηση των μεθόδων συντήρησης και αρχειοθέτησης των αποξηραμένων φυτικών δειγμάτων
  • Οργάνωση ενός θεματικού ηλεκτρονικού herbarium.
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική