Καλλιέργεια και διατήρηση φυτικού υλικού

Τύπος Μαθήματος: 
Επιλογής, επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας  του μαθήματος θα γνωρίζουν:

 • η σημασία των αυτοφυών φυτών και η αναγκαιότητα προστασίας τους,
 • πώς κατατάσσονται τα αυτοφυή φυτά με βάση τη σημαντικότητά τους,
 • πως διατηρούνται,
 • η καλλιέργεια ως τρόπος διατήρησης μέσω της αειφορικής αξιοποίησης,
 • ποιος στόχος της παγκόσμιας στρατηγικής για τη διατήρηση των αυτοφυών ειδών εφαρμόζεται,
 • ποιοι βοτανικοί κήποι στοχεύουν στη διατήρηση των αυτοφυών ειδών,
 • η ex situ διατήρηση των αυτοφυών ειδών ως μέσο διατήρησης.
Προαπαιτήσεις: 

Γνώσεις Η/Υ και διαδικτύου, γνώση της αγγλικής γλώσσας, εμπειρία εργασίας στο πεδίο.

Περιεχόμενο: 

Οι υπηρεσίες του ΚΛΔ, ΚΥΤΠ και Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Διδακτικές Μέθοδοι: 
Μαθητοκεντρική, συμμετοχική, συνεργατική, βιωματική προσέγγιση (κονστρουκτιβισμός). Μικρές διαλέξεις, εφαρμογή οδηγιών, εργασία σε μικρές ομάδες, πρακτική εξάσκηση, εργαστήρια, επίλυση προβλήματος, έρευνα πεδίου, εκπόνηση προφορικής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Άτυπη συνεχής διαμορφωτική με βάση την καθημερινή συμμετοχή και την απόκτηση δεξιοτήτων στις εργασίες πεδίου, τη χρήση της  βιβλιογραφίας.

Τελική με βάση γραπτή ατομική εργασία κάθε φοιτητή και την παρουσίασή της ενώπιον των συμφοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Αξιολόγηση του κάθε φοιτητή στο να γνωρίζει:

 • τη σημασία των αυτοφυών φυτών και την αναγκαιότητα προστασίας τους,
 • πώς κατατάσσονται τα αυτοφυή φυτά με βάση τη σημαντικότητά τους,
 • πως διατηρούνται,
 • την καλλιέργεια των αυτοφυών ειδών ως τρόπο διατήρηση μέσω της αειφορικής αξιοποίησης τους,
 • ποιος στόχος της παγκόσμιας στρατηγικής για τη διατήρηση των αυτοφυών ειδών εφαρμόζεται,
 • ποιοι βοτανικοί κήποι στοχεύουν στη διατήρηση των αυτοφυών ειδών,
 • η ex situ διατήρηση των αυτοφυών ειδών ως μέσο διατήρησης.
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική