(ΒΑΦ 7.3α) Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 7.3α
Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα γνωρίζουν:

-να σχεδιάζουν με ειδικό λογισμικό τη διεπαφή μιας ιστοσελίδας

-να αναπτύσσουν ιστοτόπους με χρήση ειδικών πλατφορμών διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα (Joomla, WordPress)

α) εγκατάσταση της πλατφόρμας

β) σύνδεση με τη βάση δεδομένων

γ) παραμετροποίηση

-να διαμορφώνουν το περιεχόμενο προβολής του ιστοτόπου

-να δημιουργούν τμήματα στον ιστότοπο που θα είναι προσπελάσιμα ύστερα από ταυτοποίηση του χρήστη

-να παραμετροποιούν το περιβάλλον διαχείρισης της ιστοσελίδας (back-end)

-να τροποποιούν τα πρότυπα εμφάνισης του ιστότοπου

Προαπαιτήσεις: 

Γνώση χειρισμού Η/Υ, χρήση του διαδικτύου, βασικές γνώσεις βάσεων δεδομένων

Περιεχόμενο: 

Σχεδίαση διεπαφής ιστοσελίδων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων με χρήση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου. Παραμετροποίηση των ιστότοπων μέσω των παραπάνω συστημάτων.

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Kαθοδηγούμενη και αυτόνομη εργασία. Διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση (practical), εκπόνηση και παρουσίαση (προφορική και γραπτή) εργασίας (project work).
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Διαρκής αξιολόγηση, παρουσίαση της εργασίας που εκπονήθηκε και απάντηση ερωτήσεων που στοχεύουν σε συγκεκριμένες δεξιότητες.

Πιο συγκεκριμένα θα αξιολογηθεί η ικανότητα του κάθε φοιτητή:

-να σχεδιάζει σύνθετες ιστοσελίδες με τα ανάλογα λογισμικά σχεδίασης

-να εγκαθιστά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου για την κατασκευή ιστοσελίδων

-να κατασκευάζει ιστοτόπους στα συστήματα αυτά με βάση συγκεκριμένα σχεδιαστικά πρότυπα

-να τροποποιεί τα πρότυπα διεπαφής ιστοτόπων

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: