Μαθήματα

Οι ενότητες μαθημάτων με τα επιμέρους μαθήματα του ΠΜΣ ΒΑΦ είναι:

Για να δείτε ποια μαθήματα έχουν διδαχθεί  σε κάθε ακαδημαϊκό έτος καθώς και το περιεχόμενό τους, από επιλέξτε ακαδημαϊκό έτος από το Αρχείο ανα Ακαδημαϊκό έτος.

Α΄ Εξάμηνο – Μαθήματα Επιλογής που αποφέρουν 30 μονάδες ΕCTS (15 x 2)

Αναζήτηση, επιλογή και ταξινόμηση της επιστημονικής γνώσης και πληροφορίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

 1. Το δίκτυο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (2 ECTS)
 2. Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (2 ECTS)
 3. Οργάνωση βιβλιογραφικών δεδομένων (2 ECTS)
 4. Ανεύρεση ανατύπων επιστημονικών εργασιών (2 ECTS)

Ερευνητικές μέθοδοι καταγραφής και παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στο επίπεδο του είδους, της χημικής σύστασης και της γενετικής πληροφορίας

 1. Χρήση εργαλείων αναγνώρισης φυτών (2 ECTS)
 2. Αναγνώριση και συλλογή φυτών από το πεδίο (2 ECTS)
 3. Οργάνωση herbarium (2 ECTS)
 4. Χημικές αναλύσεις (2 ECTS)
 5. Προσδιορισμός περιοχών με σημαντικά φυτά: Το επόμενο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2 ECTS)
 6. Δείκτες παρακολούθησης βιοποικιλότητας (2 ECTS)
 7. Μοριακή ταυτοποίηση φυτών (2 ECTS)
 8. Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (2 ECTS)
 9. Μοριακή βιολογία και ταξινόμηση φυτών (2 ECTS)
 10. Χημική βιοποικιλότητα (2 ECTS)

Μέθοδοι διατήρησης και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού από επιλεγμένους κλώνους αυτοφυών φυτών της ελληνικής χλωρίδας

 1. Καλλιέργεια και διατήρηση φυτικού υλικού (2 ECTS)
 2. Μαζική παραγωγή φυτών με αγενή πολλαπλασιασμό (2 ECTS)

Βιοτεχνολογικές εφαρμογές φυτών με βιολογικώς δραστικές ενώσεις

 1. Στατιστική ανάλυση δεδομένων (2 ECTS)
 2. Πρακτικές εφαρμογές (2 ECTS)
 3. Κοινωνία και βιοποικιλότητα (2 ECTS)
 4. Οικονομικός τομέας και βιοποικιλότητα (2 ECTS)

Μέθοδοι αποτίμησης του κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους από την αειφορική αξιοποίηση των αυτοφυών φυτών

 1. Κατάλογος εργασίας φυτών μιας περιοχής (2 ECTS)
 2. Εκτίμηση κατάστασης φυτοποικιλότητας (2 ECTS)
 3. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για τη διατήρηση των φυτών (2 ECTS)
 4. Αποτίμηση κοινωνικού και οικονομικού οφέλους από την αξιοποίηση αυτοφυών φυτών (2 ECTS)
 5. Αποτίμηση περιβαλλοντικού οφέλους από την αξιοποίηση αυτοφυών φυτών (2 ECTS)

 

Β΄ Εξάμηνο (30 μονάδες ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 14 ECTS (7 x 2)

Νομικό καθεστώς αξιοποίησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Διεθνείς συμβάσεις – ευρωπαϊκό δίκαιο – ελληνική νομοθεσία

 1. Γενικό νομοθετικό πλαίσιο (2 ECTS)
 2. Προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας (2 ECTS)
 3. Δίκτυο NATURA 2000 (2 ECTS)
 4. Διεθνές νομοθετικό πλαίσιο για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας (2 ECTS)

Επιχειρηματικές δραστηριότητες βασισμένες στην αειφορική αξιοποίηση των αυτοφυών φυτών. Επικοινωνιακή πολιτική για την ανάδειξη των καινοτόμων επι− χειρηματικών δράσεων

 1. Επιχειρηματικές δραστηριότητες βασισμένες σε αυτοφυή φυτά (2 ECTS)
 2. Εργαλεία παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων (2 ECTS)
 3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοτόπων (2 ECTS)
 4. Συγγραφή επιστημονικών εκθέσεων (2 ECTS)
 5. Συγγραφή προτάσεων (2 ECTS)
 6. Ευαισθητοποίηση του κοινού (2 ECTS)
 7. Επιστημονικά Κείμενα στην Αγγλική (2 ECTS)                                                   

Πρακτική εξοικείωση (1 ΕΚ ΤΩΝ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 16 ECTS)

 1. Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις (16 ECTS)
 2. Πρακτική άσκηση (16 ECTS)

 

Γ΄ Εξάμηνο

 1. Σύνθεση και παρουσίαση δημοσιευμένων ερευνητικών αποτελεσμάτων 
 2. Σχεδιασμός δειγματοληψιών (2 ECTS)
 3. Εργαστηριακά πρωτόκολλα (2 ECTS)
 4. Συγγραφή επιστημονικών κειμένων (2 ECTS)
 5. Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου(2 ECTS)
 6. Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (20 ECTS)

 

Δ΄ Εξάμηνο

Ολοκλήρωση, συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

 

Δείτε σε κάθε ακαδημαϊκό έτος ποια επιμέρους μαθήματα διδάσκονται καθώς και τις περιγραφές τους.