Το δίκτυο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 1.1
Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας  του μαθήματος θα γνωρίζουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από:

  • το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΔ) του ΑΠΘ
  • το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΚΥΤΠ)
  • το Σύστημα Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ και ιδιαίτερα των υπηρεσιών που παρέχονται από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Προαπαιτήσεις: 

Βασικές γνώσεις Η/Υ, γνώσεις λειτουργικού συστήματος WinXP ή Win Vista, εμπειρία στη χρησιμοποίηση δικτύου δεδομένων Η/Υ, internet browser, αγγλική γλώσσα.

Περιεχόμενο: 

Οι υπηρεσίες του ΚΛΔ, ΚΥΤΠ και Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Διδακτικές Μέθοδοι: 
Kαθοδηγούμενη και αυτόνομη εργασία. Διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση (practical), εκπόνηση και παρουσίαση (προφορική και γραπτή) εργασίας (project work).
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Διαρκής αξιολόγηση, με βάση την καθημερινή συμμετοχή και την απόκτηση δεξιοτήτων στη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από το ΑΠΘ

Αξιολόγηση της σύνθετης δεξιότητας κάθε φοιτητή να

  • αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το ΑΠΘ
  • μπορεί κάθε φορά να επιλέγει την υπηρεσία που του χρειάζεται, και
  • παρουσιάζει τη χρησιμότητα των κυριότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στους φοιτητές από το ΑΠΘ.

Αξιολογείται η επιτυχία και η ακρίβεια της επιλογής και της χρήσης της κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική