Κουκ Κατερίνα-Μαργαρίτα

Ιδιότητα: 
Αναπληρώτρια Ερευνήτρια, ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ
Διεύθυνση: 
Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Τμήμα Αρωματικών Φυτών, Τ.Θ. 60458, 57 001 Θέρμη
Τηλέφωνο: 
2310 471110 εσωτ. 217