Σύνθεση και παρουσίαση δημοσιευμένων ερευνητικών αποτελεσμάτων

Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
3
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: