Δίκτυο NATURA 2000

Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας  του μαθήματος θα γνωρίζουν:

  • τις βιογεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης
  • τα κριτήρια ένταξης περιοχών στο Δίκτυο NATURA 2000
  • τη γεωγραφική–διοικητική κατανομή των περιοχών του Δικτύου στην Ελλάδα
  • να χρησιμοποιούν εργαλεία για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν στα είδη και τους τύπους οικοτόπων και τις απειλές που έχουν καταγραφεί σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. 
Περιεχόμενο: 

Η σημασία του Δικτύου NATURA 2000 για τη διατήρηση της βιοποκιλότητας της Ευρώπης. Οι βιογεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης. Κατανομή των περιοχών του Δικτύου στην Ελλάδα. Εργαλεία συλλογής πληροφοριών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Dafis S., Papastergiadou E., Georghiou K., Babalonas D., Georgiadis T., Papageorgiou M., Lazaridou Th. and Tsiaoussi V. (Eds) (1996). Directive 92/43/EEC The Greek “Habitat” Project NATURA 2000: An Overview. Life Contract B4-3200/94/756, Commision of the European Communities DG XI. The Goulandris Natural History Museum – Greek Biotope/Wetland Centre,Thessaloniki.

http://www.edpp.gr/

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/

http://eunis.eea.europa.eu/

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Σύντομες διαλέξεις, πρακτική εργασία και εργασία υπαίθρου. Προφορική παρουσίαση εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Αξιολόγηση της εργασίας που εκπονεί ο κάθε φοιτητής. Προφορική παρουσίαση της εργασίας.

Αξιολογούνται οι γνώσεις  κάθε φοιτητή σε ό,τι αφορά:

  • τις βιογεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης
  • τα κριτήρια ένταξης περιοχών στο Δίκτυο NATURA 2000
  • τη γεωγραφική–διοικητική κατανομή των περιοχών του Δικτύου στην Ελλάδα
  • τη χρήση εργαλείων συλλογής πληροφοριών για τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τις απειλές που έχουν καταγραφεί σε κάθε περιοχή του Δικτύου NATURA 2000.

 

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: