Για υποψήφιους

Το ΠΜΣ ΒΑΦ δεν έχει δίδακτρα. Ωστόσο ο κάθε φοιτητής θα πρέπει

  • να διαθέτει laptop,
  • να διαθέτει εξοπλισμό για εργασία και διαβίωση στην ύπαιθρο (είδη ρουχισμού και υπόδησης, αντίσκηνο, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή κλπ), 
  • να ασφαλιστεί για περίπτωση εργασιακού ατυχήματος (κόστος περίπου 50 ευρώ/έτος)

και να καλύψει το κόστος

  • των μετακινήσεων του,
  • αναλωσίμων για κάλυψη αναγκών μαθημάτων και Διπλωματικής Εργασίας. 

 

Α και Β εξάμηνο

Η παρακολούθηση και η εργασία (contact and unattended work) για το κάθε μάθημα διαρκεί μια εβδομάδα (Δευτέρα–Παρασκευή). Κατά την εβδομάδα αυτή οι φοιτητές παρακολουθούν τον διδάσκοντα και ολοκληρώνουν τις εργασίες (tasks) που τους ανατίθενται.

Στο τέλος της εβδομάδας, εάν προβλέπεται, κάθε φοιτητής παρουσιάζει προφορικά τη δουλειά του. Παραδίδει την ηλεκτρονική μορφή της παρουσίασης και γραπτό κείμενο της δουλειάς του.

Γ και Δ εξάμηνο

Το  Γ εξάμηνο περιλαμβάνει μαθήματα εισαγωγής-υποστήριξης για την υλοποίηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής τους Εργασίας (ΜΔΕ) που έχουν επιλέξει (10 ECTS) και την έναρξη υλοποίησής της (20 ECTS).  

Στη διάρκεια του Δ εξαμήνου οι φοιτητές εκπονούν και συγγράφουν τη ΜΔΕ (30 ECTS), η οποία ολοκληρώνεται με την επιτυχή δημόσια παρουσίαση και εξέταση. Οι φοιτητές οφείλουν να παραδώσουν το κείμενο της ΜΔΕ τους στους εξεταστές τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερομηνία παρουσίασης. Το διορθωμένο, σύμφωνα με τις υποδείξεις των εξεταστών, κείμενο πρέπει να κατατεθεί μέσα σε ένα μήνα μετά την ημερομηνία της παρουσίασης.

Παρακολούθηση 

Ο συνολικός χρόνος εργασίας των  φοιτητών σε κάθε έτος είναι 1500-1800 ώρες. Οι φοιτητές εργάζονται τουλάχιστον 40 ώρες/εβδομάδα, συνολικά 40 εβδομάδες/έτος. Η καθημερινή παρουσία των φοιτητών (συνήθως από τις 10.00 έως τις 18.00) είναι υποχρεωτική. Η καθημερινή εργασία των φοιτητών για την ολοκλήρωση της ΜΔΕ που έχουν επιλέξει είναι επίσης υποχρεωτική.