Γενικές Πληροφορίες

Συντονιστική Επιτροπή:

Κοκκίνη Σ., Καθηγήτρια, Διευθύντρια του ΠΜΣ

Λαναράς Θ., Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ

Αρσενάκης Μ., Καθηγητής

Σγαρδέλης Σ., Καθηγητής

Βλαχονάσιος Κ., Επίκουρος Καθηγητής

Γκέλης Σ., Επίκουρος Καθηγητής

Χανλίδου Ε., Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Γενική Περιγραφή

Απονομή Τίτλου Σπουδών: Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών φυτών».

Προϋποθέσεις Εισαγωγής: Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ είναι δύο έτη (4 εξάμηνα).

Δομή Προγράμματος (60 μονάδες ECTS ανά έτος): Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τον πρώτο χρόνο παρακολουθούν ομάδες μαθημάτων που συγκροτούνται από επιμέρους μαθήματα. Το δεύτερο χρόνο παρακολουθούν μαθήματα (5Χ2 ECTS) και εκπονούν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (50 ECTS).

Τελική Εξέταση: Δεν υπάρχει. Υπάρχει ξεχωριστή αξιολόγηση για το κάθε μάθημα.

Δίδακτρα: Δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση του Προγράμματος.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική ή αγγλική, αν απαιτείται.