(ΒΑΦ 1.2) Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 1.2.
Τύπος Μαθήματος: 
Επιλογής, υποβάθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων. Διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση, καθοδηγούμενη και αυτόνομη εργασία, εκπόνηση και παρουσίαση (προφορική και γραπτή) εργασίας.
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Άτομα που Συνεπικουρούν στην Εκπαίδευση: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας  του μαθήματος θα γνωρίζουν:

 • τη σημασία της αποτελεσματικής αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με ένα επιστημονικό θέμα (αξιοπιστία, πληρότητα και ταχύτητα),
 •  να σχεδιάζουν στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών από διαφορετικές πηγές (WoS-SCI, μεγάλες βιβλιοθήκες όπως η British Library, Εκδοτικούς Οίκους περιοδικών, κλπ),
 • να ανακτούν στοχευμένες πληροφορίες από διαφορετικές πηγές,
 • να χρησιμοποιούν επιλεγμένα συστήματα διαχείρισης βιβλιογραφικών δεδομένων με έμφαση το RefWorks,
 • να δημιουργούν βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων,
 • να διεξάγουν αναζητήσεις στις βάσεις δεδομένων που δημιούργησαν και
 • να χρησιμοποιούν “Write and Cite” στο κείμενο και στις βιβλιογραφικές αναφορές των εργασιών τους και να εισάγουν τις βιβλιογραφικές αναφορές με την επιθυμητή μορφή.
Προαπαιτήσεις: 

Βασικές γνώσεις Η/Υ, γνώσεις λειτουργικού συστήματος WinXP ή Win Vista, εμπειρία στη χρησιμοποίηση δικτύου δεδομένων Η/Υ, internet browser, αγγλική γλώσσα.

Περιεχόμενο: 

Βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων: ISI Web of Science, ISI Web of Knowledge-JCR, Scopus, CSA Illumina, OCLC, ηλεκτρονικά βιβλία, EUROPA (EUR-Lex, EUROPARL), Εθνικό Τυπογραφείο, Βουλή των Ελλήνων.

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Μαθητοκεντρική, συμμετοχική, συνεργατική και βιωματική προσέγγιση. Μικρές διαλέξεις, εργασία σε μικρές ομάδες, εφαρμογή οδηγιών, πρακτική εξάσκηση, συγγραφή και παρουσίαση (προφορική και γραπτή) του έργου τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Διαρκής αξιολόγηση, με βάση την καθημερινή συμμετοχή και την απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση βάσεων δεδομένων και στην άσκηση εποικοδομητικής κριτικής στις εργασίες άλλων φοιτητών.

Αξιολόγηση της εργασίας που εκπονεί κάθε φοιτητής και της δεξιότητάς του να παρουσιάζει και υποστηρίζει την εργασία του ενώπιον διδασκόντων του ΠΜΣ ΒΑΦ και του Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘ.

Αξιολόγηση της σύνθετης δεξιότητας κάθε φοιτητή, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,

 • να επιλέγει τη σωστή βάση δεδομένων,
 • να σχεδιάζει τη στρατηγική αναζήτησης,
 • να εκτελεί την αναζήτηση και να χρησιμοποιεί συστήματα διαχείρισης βιβλιογραφικών δεδομένων,
 • να δημιουργεί βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων,
 • να εισάγει από το RefWorks σε κείμενο Word (εργασία) βιβλιογραφικές αναφορές με συγκεκριμένη μορφή.

Αξιολογείται η επιτυχία και η ακρίβεια της αναζήτησης, η επιτυχία και η ακρίβεια της οργάνωσης των βιβλιογραφικών δεδομένων και η επιτυχία και ακρίβεια της εισαγωγής βιβλιογραφικών αναφορών σε ένα γραπτό κείμενο.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: