(ΒΑΦ 8.1) Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις: Χημικές αναλύσεις εδάφους

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 8.1
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
16
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Μετά το πέρας του μαθήματος oι φοιτητές θα είναι σε θέση να διεξάγουν δειγματοληψία εδάφους, να προετοιμάζουν δείγματα εδάφους και να προσδιορίζουν στα δείγματα αυτά

Την κοκκομετρική τους σύσταση

Το pH

Την ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC)

Τις συγκεντρώσεις Ca, Mg, Na για τον προσδιορισμό του λόγου προσρόφησης Na (SAR)

Το ανταλλάξιμο Na και την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (CEC) για τον προσδιορισμό του ποσοστού ανταλλάξιμου Na (ESP)

Τη συγκέντρωση CaCO3

Προαπαιτήσεις: 

Γνώση αγγλικής γλώσσας

Περιεχόμενο: 

Χημικές αναλύσεις εδάφους

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Soil Science Society of America, 1996. Methods of soil analysis. SSSA, Inc., Madison, Book series 5.

Αλεξιάδης, K., 1980. Φυσική και Χημική Ανάλυση Εδάφους. Θεσσαλονίκη. Έκδοση ΑΠΘ.

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Μικρές διαλέξεις, καθοδηγούμενη και αυτόνομη εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Διαρκής με βάση την καθημερινή απόδοση του φοιτητή. Συγγραφή και προφορική παρουσίαση εργασίας.

Αξιολογείται η ικανότητα του φοιτητή να προετοιμάζει εδαφικά δείγματα και να προσδιορίζει στα δείγματα:

Την κοκκομετρική τους σύσταση

Το pH

Την ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC)

Τις συγκεντρώσεις Ca, Mg, Na για τον προσδιορισμό του λόγου προσρόφησης Na (SAR)

Το ανταλλάξιμο Na και την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (CEC) για τον προσδιορισμό του ποσοστού ανταλλάξιμου Na (ESP)

Τη συγκέντρωση CaCO3.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Ακαδημαϊκό Έτος: