Δείκτες παρακολούθησης βιοποικιλότητας

Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές να γνωρίζουν:

  • Τι είναι το φυτοπλαγκτό
  • Ποιά η θέση των οργανισμών που το αποτελούν στο δέντρο/ δίκτυα ζωής. Ποια είναι η έννοια του είδους στο φυτοπλαγκτό
  • Ποιές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για ποιοτική και ποσοτική ανάλυση φυτοπλαγκτού. Να γνωρίσουν στο εργαστήριο τους οργανισμούς του φυτοπλαγκτού σε περιβαλλοντικά δείγματα
  • Ποιος ο ρόλος του φυτοπλαγκτού και γιατί ενδιαφέρει η παρακολούθηση της βιοποικιλότητάς του
  • Πως επιλέγονται δείκτες φυτοπλαγκτού για την παρακολούθησή της οικολογικής ποιότητας νερού. Εφαρμογή Οδηγίας 2000/60/ΕΕ.
Προαπαιτήσεις: 

Βασική γνώση χειρισμού μικροσκοπίου, Η/Υ, χρήση του διαδικτύου, αναζήτηση βιβλιογραφίας, χρήση βιβλιογραφικών πηγών του Α.Π.Θ. και βασικές γνώσεις οικολογίας.

Περιεχόμενο: 

Φωτοσυνθετικοί προκαρυωτικοί και ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί στο δέντρο / δίκτυα ζωής. Η έννοια του είδους στους μικροοργανισμούς. Πολυφασική ταξινόμηση. Φυτοπλαγκτό στους ωκεανούς, θάλασσες, λίμνες. Ποικιλότητα ειδών φυτοπλαγκτού. Ανθρωπογενείς αλλαγές και χρήση δεικτών φυτοπλαγκτού. Το παράδειγμα των ευρωπαϊκών λιμνών για την παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας νερού.

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Μαθητοκεντρική, συμμετοχική, συνεργατική και βιωματική προσέγγιση. Παρακολούθηση σύντομων εισαγωγικών διαλέξεων. Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Άτυπη διαρκής αξιολόγηση, παρουσίαση να γνωρίζει βασικές έννοιες, γνωρίσματα του φυτοπλαγκτού να σχεδιάζει αποτελεσματικά τα βήματα απάντησης ερωτημάτων & προσέγγισης του θέματος που ανατέθηκε να εκτελεί την αναζήτηση, να αναλύει τα δεδομένα, να συνθέτει και να τα παρουσιάζει τα συμπεράσματα της εργασίας που εκπονήθηκε και να απαντά σε ερωτήσεις.

Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση τις γνώσεις τους σχετικά με το:

  • Τι είναι το φυτοπλαγκτό
  • Ποιά η θέση των οργανισμών που το αποτελούν στο δέντρο/ δίκτυα ζωής. Ποια είναι η έννοια του είδους στο φυτοπλαγκτό
  • Ποιές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για ποιοτική και ποσοτική ανάλυση φυτοπλαγκτού. Να γνωρίσουν στο εργαστήριο τους οργανισμούς του φυτοπλαγκτού σε περιβαλλοντικά δείγματα
  • Ποιος ο ρόλος του φυτοπλαγκτού και γιατί ενδιαφέρει η παρακολούθηση της βιοποικιλότητάς του
  • Πως επιλέγονται δείκτες φυτοπλαγκτού για την παρακολούθησή της οικολογικής ποιότητας νερού.
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: