(ΒΑΦ 2.9) Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 2.9
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Άτομα που Συνεπικουρούν στην Εκπαίδευση: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα γνωρίζουν:

  • τις έννοιες του χώρου, της χωρικής κλίμακας, των συστημάτων συντεταγμένων
  • τη χρήση και τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού ArcGIS και τα εργαλεία της γεωγραφικής απεικόνισης
  • τον τρόπο σύνδεσης χωρικής (χάρτης) με περιγραφική (βάσεις δεδομένων) πληροφορία
  • το σχεδιασμό και τον τρόπο απάντησης ερωτημάτων μέσω των οποίων θα καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή των χωρικών πράξεων.
Προαπαιτήσεις: 

Βασικές γνώσεις Η/Υ, λειτουργικού συστήματος WinXP ή Win Vista ή Win7, εμπειρία στη χρησιμοποίηση βάσης δεδομένων Η/Υ, internet explorer, αγγλική γλώσσα.

Περιεχόμενο: 

Η έννοια του χώρου, της κλίμακας και του τοπίου. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Συστήματα Συντεταγμένων. Χρήση εργαλείων για τη γεωγραφική απεικόνιση χωρικών δεδομένων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Montello & Freundschuh. 1995. Sources of spatial knowledge and their implications for GIS: An introduction. Geographic Systems 2:169-176.

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=welcome

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Διαλέξεις, εφαρμογή οδηγιών, πρακτική εξάσκηση και γραπτή εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Παρακολούθηση της πορείας  της ατομικής εργασίας του κάθε φοιτητή στην αίθουσα. Αξιολόγηση της εφαρμογής  και κατανόησης των οδηγιών καθώς και της γραπτής εργασίας. Οι φοιτητές αξιολογούνται για τον βαθμό επιτυχίας τους στο:

  • να κατανοούν τις έννοιες του χώρου και της κλίμακας και των συστημάτων συντεταγμένων
  • να εκτελούν τις βασικές λειτουργίες των Συστημάτων Γεωγραφικών, Πληροφοριών
  • να συνδέουν τη χωρική με την περιγραφική πληροφορία
  • να σχεδιάσουν και να απαντήσουν ερωτήματα με τις μεθόδους χωρικής ανάλυσης.
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: