(ΒΑΦ 7.3) Creation of web pages

Κωδικός Μαθήματος: 
BNP 7.3.
Τύπος Μαθήματος: 
Basic course, skill development
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
Post-Graduate
Έτος Σπουδών: 
1st
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

At the end of the course the students will know to:

·         Plan a web site,

·         Add folders to a web site,

·         Create content (Head, Body),

·         Set background,

·         Work with text and images,

·         Work with links,

·         Work with Tables for layout

Προαπαιτήσεις: 

Basic computing

Περιεχόμενο: 

Basic knowledge in home page production using Dreamweaver. Development of a home page using Dreamweaver.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Is given in Blackboard

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Lectures and supervision.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Evaluation of Project work (development of a home page).Each student will be assessed on his ability and accuracy to:

·         Plan a web site,

·         Add folders to a web site,

·         Create content (Head, Body),

·         Set background,

·         Work with text and images,

·         Work with links,

·         Work with Tables for layout.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
English
Ακαδημαϊκό Έτος: