Χημική Βιοποικιλότητα

Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας  του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν τις σχέσεις της χημικής ποικιλότητας με την ποικιλότητα φυτών
  • συσχετίζουν ομάδες βιολογικώς δραστικών χημικών ενώσεων  με ταξινομικές κατηγορίες των φυτών
  • αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα διατήρησης της χημικής βιοποικιλότητας
Προαπαιτήσεις: 

Γνώσεις χρήσης του διαδικτύου, αναζήτησης βιβλιογραφίας, χρήσης ηλεκτρονικών βιβλιογραφικών πηγών του Α.Π.Θ., βασικές γνώσεις οργανικής χημείας και αρχών συστηματικής βοτανικής

Περιεχόμενο: 

Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Χημική ποικιλότητα ταξινομικών ομάδων. H ανάγκη διατήρησης της χημικής ποικιλότητας (περιπτώσεις-παραδείγματα).

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

1. Some aspects of Chemotaxonomy

http://www.iupac.org/publications/pac/pdf/1963/pdf/0604x0679.pdf

2. Botanic Gardens Conservation International

http://www.bgci.org/files/Worldwide/Publications/PDFs/medicinal.pdf

 3. Kingston D.G. 2011. Modern natural products drug discovery and its relevance to biodiversity conservation. J. Nat. Prod. 74, 496

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21138324

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Μικρές διαλέξεις, εφαρμογή οδηγιών, αναζήτηση και σύνθεση πληροφοριών. Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση (προφορική και γραπτή) εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Διαρκής αξιολόγηση με βάση την καθημερινή συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα. Αξιολόγηση της εργασίας (προφορικής και γραπτής) που εκπονεί και παρουσιάζει ο κάθε φοιτητής.

Αξιολόγηση της ικανότητας κάθε φοιτητή να:

  •  κατανοεί την έννοια της χημικής ποικιλότητας και τη σχέση της με τη βιοποικιλότητα
  • συσχετίζει βιολογικώς δραστικές χημικές ενώσεις με φυτικά taxa
  • κατανοεί την αναγκαιότητα διατήρησης της χημικής ποικιλότητας
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική