Διπλωματικές Εργασίες

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες των φοιτητών του ΠΜΣ ΒΑΦ - Postgraduate Diploma Theses 

Ακολουθήστε τους συνδέσμους για να δείτε τις περιλήψεις (ελληνική και αγγλική) και το πλήρες κείμενο - Follow the links to see the summaries (in Greek and English) and the full text (in Greek)

 

Τσιγγάνη-Παπανικολάου Ο. 2018. Η αλοφυτική χλωρίδα της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου 

Tsiggani-Papanikolaou O. 2018. The halophytic flora of Kalochori Lagoon

 

Τσουλκανάκη Ο. 2018.Σύνθεση της μακρο – και μικροχλωρίδας των ορυζώνων του εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και αβιοτικές παράμετροι του νερού 

Tsoulkanaki O. Composition of the macro – and microflora the rice-fields of the National Park of the Axios – Loudias - Aliakmon and aquatic abiotic parametres

 

Χόντος Κ. 2018. Πρότυπα λειτουργικής ποικιλότητας κατά μήκος φυσικών βαθμίδων διαδοχής φυτοκοινωνιών

Chontos K. 2018. Patterns of functional diversity along natural stages of succession of plant communities

Μεσεμανώλης Κ. 2017. Χλωρίδα και Χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων στην Λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου (GR1220005) 

Mesemanolis K. 2017. Flora and habitat types mapping at Angelochori Lagoon (GR1220005)

 

Σίσκας Ε. 2017. Αναζήτηση υβριδίων σε αυτοφυείς πληθυσμούς ελάτης (Abies spp.) της Ελλάδας με τη χρήση μοριακών δεικτών

Siskas E. 2017. Searching for hybrids in native fir populations (Abies spp.) from Greece by using molecular markers

 

Συκιώτη Α. 2017. Φυτά του γένους Aristotelia L’Her. στη Νότιο Αμερική και Ωκεανία 

Sikioti A. Plants of the genus Aristotelia L’Her. in South America and Oceania

 

Ζιώγα Ε. 2016. Χρηστική αξία της χλωρίδας των Ζαγοροχωρίων : Μια φυσική και πολιτιστική κληρονομιά 

Zioga E. 2016. Utility value of flora of Zagori area: A natural and cultural heritage

 

Ζηκοπούλου Α. 2016. Καταγραφή χλωρίδας στις αμμοθίνες των Αλυκών Κίτρους (GR 1250004)

Zikopoulou A. 2016. The flora of the sand dunes of Alykes Kitrous (GR 1250004) 

 

Κουτούμπ Κ.Τ. 2016.  Εμπορική εκμετάλλευση αρωματικών φυτών στην Ελλάδα για τα έτη 2000 - 2012. Σύνδεση με τοπωνύμια

Koutoub K.T. 2016. Commercial exploitation of aromatic plants in Greece from 2000 to 2012. The link to place names.

 

Χαριτωνίδου Μ. 2016.Διάκριση των ειδών Himantoglossum jankae και H. samariense (Orchidaceae) στην Ελλάδα με δείκτες ISSR

Charitonidou M. 2016. Differentiation of the species Himantoglossum jankae and H. samariense (Orchidaceae) in Greece by means of ISSR markers

 

Αραμπατζή Α. 2015. Αιθέρια έλαια αυτοφυών φυτών «μέντας» στην Ελλάδα: το γένος Mentha στο Νομό Φλώρινας

Arabatzi A. 2015. Essential oils of wild plants of “mint” in Greece: the genus Mentha in the Prefecture of Florina.

 

Μαστρογιάννη Α. 2015. Διερεύνηση των συναθροίσεων ξυλωδών ειδών και της μοριακής ποικιλότητας του υπολειμματικού είδους Aesculus hippocastanum

Mastroyanni A. 2015.Investigation of woody species assemblages and molecular diversity of the relict species Aesculus hippocastanum

 

Μερτζανίδης Δ. 2015. Βιοποικιλότητα αρωματικών φυτών της ελληνικής χλωρίδας: Καταγραφή των αιθερίων ελαίων των Origanum, Satureja, Τhymbra και Thymus.

Mertzanidis D. Biodiversity of Greek aromatic plants: An inventory of Origanum, Satureja, Thymbra and Thymus essential oils

 

Σαμαρά Ε. 2015. Ποικιλότητα αυτοφυών ατόμων Salvia tomentosa στο Βόρειο-Ανατολικό τμήμα της νήσου Θάσου

Samara E. 2015. Diversity of wild Salvia tomentosa plants growing in an area of North-Eastern Thasos Island

 

Ανδρίκου-Χαριτίδου Α. 2014. Παρακολούθηση φυτικών ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000: Το είδος Ramonda serbica Pančić

Andrikou-Charitidou A. 2014. Monitoring of plant species under Directive 92/43/EEC in NATURA 2000 Network sites in Greece: Ramonda serbica Pančić

 

Κομνηνού Ο. 2014. Καταγραφή των πληθυσμών του φυτικού είδους Artemisia umbelliformis subsp. eriantha στο όρος Όλυμπος 

Komninou O. 2014. Recording of populations of the plant species Artemisia umbelliformis subsp. eriantha on Mt. Olympus

 

Κουτούβελα Ε. 2014. Βιοποικιλότητα στα αγρο-οικοσυστήματα: Σύνθεση της Αυτοφυούς χλωρίδας και αλλαγές στο χρόνο

Koutouvela E. 2014. Biodiversity in agroecosystems: Composition of the weed flora and its changes in time

 

Μαλανδράκη Β. 2014. Επίδραση Φωτός, Υγρασίας και Ηλικίας σε Φυτά Salvia fruticosa Mill. 

Malandraki V, 2014.The Effect of Light, Soil moisture and Age on Salvia fruticosa Mill. Plants

Γιαννακοπούλου Δ. 2013. Διαφοροποίηση λειτουργικών χαρακτηριστικών αγγειοφύτων κατά μήκος μιας βαθμίδας μετάβασης από το αστικό προς το φυσικό περιβάλλον 

Giannakopoukou D. 2013. Vascular plant traits differentiation along a gradient from urban to natural environment

 

Δαλαμπίρα Ε.-Σ. 2013. Καλλιέργεια αυτοφυών ειδών του γένους Salvia (sage, φασκόμηλο) 

Dalabira E.-S. 2013. Cultivation of plants of the genus Salvia (sage)

 

Αδαμίδου Χ. 2012. Εθνοβοτανική μελέτη των φαρμακευτικών φυτών της αγοράς της Ξάνθης

Adamidou Ch. 2012.  The herbal market of Xanthi (Greece): An ethnobotanical survey

 

Ζέρβας Δ. 2012. Πρότυπα φυτικής ποικιλότητας σε περιοχές οικοτόνου στο όρος Βέρμιο

Zervas D. 2012. Plant diversity patterns in ecotonal areas at Mt. Vermio

 

Ζυγούρη Μ. 2012. Εκτίμηση βιοποικιλότητας σε καλλιέργειες σιτηρών

Zigouri M. 2012.  Assessment of biodiversity in cereal crops

 

Καλφαγιάννη Α. 2012. DNA Barcoding” αυτοφυών φυτών: χρήση των “DNA barcode” ITS, matK και trnH-psbA για την ταυτοποίηση αυτοφυών φυτών του γένους Mentha στη Χίο (Ελλάδα) και τη χερσόνησο Ερυθραία (Τουρκία) 

Kalfayianni A. DNA Barcoding of native plants: use of «DNA Barcodes» ITS, matK and trnH-psbA to identify native plants of genus Mentha in Chios (Greece) and Erythrea Peninsula (Turkey)

 

Κοκκινάκη Α. 2012. Εκτίμηση της ασυμμετρίας αναπτυξιακού προτύπου σε φυτικούς οργανισμούς

Kokkinaki A. 2012.  Asymmetric growth pattern assessment in plant organisms

 

Κωνσταντίνου Χ. 2012. Ψηφιοποίηση και δημοσιοποίηση μέσω διαδικτυακού ιστοχώρου δειγμάτων Ηerbarium: η ομάδα των αρωματικών φυτών «τσάι του βουνού», είδη του γένους Sideritis L.

Constantinou Ch. 2012. Digitization of herbarium specimens and publishing through web site: the group of aromatic plants “mountain tea”, species of genus Sideritis L.

 

Μπέλλα Ε. 2012. Μοριακή ποικιλότητα ελληνικών πληθυσμών ελάτης

Bella E. 2012.  Molecular diversity of fir populations from Greece

 

Γκίκα Π. 2011. Επίδραση της θερμοκρασίας και του φωτός στη φύτρωση των σπερμάτων των Erysimum naxense Snogerup και Erysimum krendlii Polatschek 

Gkika P. 2011. Effect of temperature and light on seed germination of the Erysimum naxense Snogerup και Erysimum krendlii Polatschek

 

Θεοδωρίδης Σ. 2011. "DNA barcoding" αυτοφυών φυτών της οικογένειας Labiatae (Lamiaceae) από τη νήσο Χίο (Ελλάδα) και τη χερσόνησο Ερυθραία (Τουρκία) 

Theodoridis S. 2011. DNA barcoding in native plants of the Labiatae (Lamiaceae) family from Chios Island (Greece) and the adjacent Çeşme-Karaburun Peninsula (Turkey)

 

Μανδραβέλη Ε. 2011. Υπάρχουσα κατάσταση στο εμπόριο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στην Ελλάδα: Κίνδυνοι και Ευκαιρίες

Mandraveli E. 2011.  Current situation of Medicinal and Aromatic Plants commerce in Greece: Risks and Opportunities

 

Μπορμπουδάκης Δ. 2011. Η ηχητική ταυτότητα των τύπων οικοτόπων της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Κερκίνης 

Borboudakis D. 2011. The acoustic identity of the habitat types of the Lake Kerkini and the surrounding area (2000 Network – GR12600001)

 

Παπουλάκης Χ. 2011. Επίδραση της εποχής, υγρασίας και λίπανσης εδάφους στη βιομάζα και το αιθέριο έλαιο καλλιεργούμενων φυτών Melissa officinalis 

Papoulakis Ch. 2011.  The effect of season, soil moisture and fertilizer on the biomass and essential oil of cultivated Melissa officinalis plants

 

Σιμοπούλου Ν. 2011. Ανάδειξη της χλωρίδας της περιοχής NATURA 2000 Όρη Βροντούς-Λαϊλιάς Επίμηκες (GR 1260007)

Simopoulou N. 2011.  Assessment of plant diversity in the NATURA 2000 area Mt. Vrontous-Lailias (GR 1260007)

 

Σταμέλλου Σ. 2011. Φυτοκοινωνίες και μοριακή ποικιλότητα της οξιάς (Fagus sylvatica L.) στο όρος Μενοίκιο 

Stamellou S. 2011. Plant communities and molecular diversity of European beach (Fagus sylvatica L.) on Mt. Menoikio

 

Τσιόγκα Β. 2011. Διαφορές στην οικοφυσιολογία του Pinus halepensis Miller subsp. halepensis και ειδών του υπορόφου

Tsiogka V. 2011.  Ecophysiological differences of Pinus halepensis Miller subsp. halepensis and species of understorey

 

Κολοβού Χ. 2010. Επίδραση της υγρασίας υποστρώματος και της έντασης φωτός σε μορφομετρικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά φυτών Origanum dictamnus L.

Kolovou Ch. 2010.  Effect of substrate moisture and light intensity on morphometric and physiological characteristics of Origanum dictamnus L.