Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η επιστημονική εξειδίκευση πτυχιούχων συναφών με τη Βιολογία Τμημάτων των ΑΕΙ ή ΤΕΙ στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε:

1. Να εξασφαλίζεται η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της Βιολογίας των Φυτών και συνεπώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας,

2. Να παράγονται εξειδικευμένα στελέχη με ουσιαστική γνώση και ικανότητα παρέμβασης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σχετικά με την ανάδειξη και διατήρηση των αυτοφυών φυτών,

3. Να αξιοποιούνται οικονομικά τα ελληνικά αυτοφυή φυτά στο πλαίσιο της αειφορικής εκμετάλλευσης έτσι ώστε να αναδειχθούν εστίες επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο και

4. Να αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες (πληροφορική, βιοτεχνολογία) για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης.