Το πλαίσιο λειτουργίας

ΦΕΚ Έγκρισης Λειτουργίας του ΠΜΣ ΒΑΦ

Πρόσφατα ΦΕΚ 

  • ΦΕΚ-Β-2012-471-28-02-2012 (Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, Α) για την προσαρμογή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών).
  • ΦΕΚ-Β-2009-2234 (Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων)
  • ΦΕΚ-Α-2009-156-04-01-2009-Ν3794 (Θέματα του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης)
  • ΦΕΚ-Α-2008-220-03-11-2008-ΠΔ160 (Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΙ)
  • ΦΕΚ-Α-2008-148-16-7-2008-Ν3685 (Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές)
  • ΦΕΚ-Α-2007-69-20-03-2007-N3549 (Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου για τη Δομή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων)
  • ΦΕΚ-Β-2007-1466-13-8-2007 (Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων)
  • ΦΕΚ-Α-2005-189-N3374-2-8-2005 (Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος)

Παλαιότερα ΦΕΚ

To Ευρωπαΐκο Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων  ECTS  - ECTS Users' Guide