Εργαλεία παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων

Τύπος Μαθήματος: 
Υποβάθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα γνωρίζουν να:

  • επιλέγουν τον κατάλληλο τρόπο παρουσίασης δεδομένων
  • κατασκευάζουν πίνακες, γραφικές παραστάσεις και γραφήματα από επιστημονικά δεδομένα
  • μορφοποιούν γραφικές παραστάσεις ανάλογα με την παρουσίαση (γραπτή εργασία, γραπτή ανακοίνωση, προφορική ανακοίνωση)
  • επεξεργάζονται γραφήματα και να τα εισάγουν σε λογισμικά παρουσίασης δεδομένων (desktop publishing)
Προαπαιτήσεις: 

Γνώση χειρισμού Η/Υ, χρήση του διαδικτύου,  γνώσεις λογισμικού Excel, Powerpoint

Περιεχόμενο: 

Εισαγωγή και οργάνωση δεδομένων, κατασκευή και μορφοποίηση γραφικών παραστάσεων με τη χρήση του Sigma Plot. Εξαγωγή των γραφημάτων σε άλλα λογισμικά. Παρουσίαση γραφημάτων και πινάκων σε Powerpoint και Indesign

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Διδακτικές Μέθοδοι: 
Διαλέξεις, εργασία σε μικρές ομάδες, εφαρμογή οδηγιών, πρακτική εξάσκηση, συγγραφή και παρουσίαση (προφορική και γραπτή) του έργου τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Διαρκής αξιολόγηση, με βάση την καθημερινή συμμετοχή και την απόκτηση δεξιοτήτων στην κατασκευή και χρήση πινάκων και γραφικών παραστάσεων. Κατάθεση γραπτής και προφορική παρουσίαση της εργασίας τους.Αξιολόγηση της δεξιότητας κάθε φοιτητή:

  • να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων
  • να κατασκευάζει πίνακες στο Word και γραφικές παραστάσεις στο Sigma Plot
  • να μορφοποιεί γραφήματα και να τα εισάγει στο Powerpoint και το  Indesign
  • να οργανώνει και να παρουσιάζει πρωτογενή επιστημονικά δεδομένα
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική