Επιχειρηματικές δραστηριότητες βασισμένες σε αυτοφυή φυτά

Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Άτομα που Συνεπικουρούν στην Εκπαίδευση: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας του μαθήματος θα γνωρίζουν σχετικά με την εκμετάλλευση αυτοφυών φυτικών ειδών:

  • Τη μεθοδολογία σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου,
  • Τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας,
  • Την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης στοιχείων καινοτομίας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή επιχειρήσεων,
  • Την αναγκαιότητα για σύνδεση μίας επιχειρηματικής ιδέας με  τις πολιτικές της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • Όρους και έννοιες που άπτονται της επιχειρηματικότητας.
Περιεχόμενο: 

Η κατανόηση βασικών εννοιών της επιχειρηματικότητας (σκοπιμότητα, βιωσιμότητα, αειφορικότητα, ανταγωνιστικότητα) στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσέγγιση και η σύνταξη ενός σύντομου επιχειρηματικού σχεδίου χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω εννοιών. Σύνδεση της επιχειρηματικότητας με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χρήσης αυτοφυών αρωματικών φυτών.

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Μικρές διαλέξεις, εφαρμογή οδηγιών, επίλυση προβλήματος, προφορική παρουσίαση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Αξιολόγηση της εργασίας που εκπονεί ο κάθε φοιτητής και της προφορικής παρουσίασής της. Ο κάθε φοιτητής αξιολογείται για τις γνώσεις του γύρω από:

  • Τη μεθοδολογία σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου,
  • Τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας,
  • Την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης στοιχείων καινοτομίας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή επιχειρήσεων,
  • Την αναγκαιότητα για σύνδεση μίας επιχειρηματικής ιδέας με  τις πολιτικές της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • Τούς όρους και τις έννοιες που άπτονται της επιχειρηματικότητας.
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική
Ακαδημαϊκό Έτος: