Κατάλογος εργασίας φυτών μιας περιοχής

Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Διδάσκοντες: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Οι φοιτητές μετά το πέρας  του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν τις πληροφορίες που υπάρχουν σε καταλόγους εργασίας φυτών μιας περιοχής (χλωριδικούς καταλόγους),
  • κατανοούν τη χρησιμότητα των πληροφοριών των χλωριδικών καταλόγων σε θέματα που αφορούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μιας περιοχής,
  • συντάσσουν ένα χλωριδικό κατάλογο μιας περιοχής με βάση αποξηραμένα φυτικά δείγματα.
Προαπαιτήσεις: 

Γνώση χειρισμού Η/Υ. Χρήση διαδικτύου. Γνώση λογισμικού Excel και Powerpoint. Ικανότητα αναζήτησης και διαχείρησης δεδομένων από τις συνδρομητικές βιβλιογραφικές βάσεις του ΑΠΘ.

Περιεχόμενο: 

Η χρησιμότητα, η διάρθρωση και οι πληροφορίες (ταξινομικές, φυτογεωγραφικές, πληθυσμιακές) που αναφέρονται σε καταλόγους φυτών μιας περιοχής (χλωριδικούς καταλόγους). Η σημασία αυτών των πληροφοριών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μιας περιοχής. Σύνταξη χλωριδικού καταλόγου μιας περιοχής από συλλογή αποξηραμένων φυτικών δείγματων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Strid, A. (Ed.), 1986. Mountain Flora of Greece, vol. 1. Cambridge University Press, Cambridge.

Strid, A., Tan, K. (Eds.), 1991. Mountain Flora of Greece, vol. 2. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Strid, A., Tan, K. (Eds.), 1997. Flora Hellenica, vol. 1. Koeltz Scientific Books, Konigstein.

Strid, A., Tan, K. (Eds.), 1997. Flora Hellenica, vol. 2. A.R.G. Gantner Verlag K.G., Ruggell.

http://rbg-web2.rbge.org.uk/FE/fe.html

http://ww2.bgbm.org/mcl/home.asp

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Καθοδηγούμενη και αυτόνομη εργασία, πρακτική εξάσκηση, παρουσίαση (γραπτή και προφορική) εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Διαρκής αξιολόγηση με βάση την καθημερινή πρόοδο στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Αξιολόγηση της προφορικής και γραπτής εργασίας που εκπονούν οι φοιτητές.

Ο κάθε φοιτητής αξιολογείται ως προς την ικανότητά του να:

  • κατανοεί τις πληροφορίες που υπάρχουν σε καταλόγους εργασίας φυτών μιας περιοχής (χλωριδικούς καταλόγους),
  • κατανοεί τη χρησιμότητα των πληροφοριών των χλωριδικών καταλόγων σε θέματα που αφορούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μιας περιοχής,
  • συντάσσει ένα χλωριδικό κατάλογο μιας περιοχής με βάση αποξηραμένα φυτικά δείγματα.
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική ή αν απαιτείται Αγγλική