Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών», 2017-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο  

«Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ)

ΦΕΚ 3020/07-11-2014

Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, η εισαγωγή δεκαπέντε (15) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ με τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ), που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών με τη Βιολογία επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε να:

1. Διασφαλίζεται η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της Βιολογίας των Φυτών και συνεπώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας,

2. Δημιουργούνται εξειδικευμένα στελέχη με ουσιαστική παρέμβαση και γνώση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σχετικά με την ανάδειξη και διατήρηση των αυτοφυών φυτών,

3. Αξιοποιούνται οικονομικά τα ελληνικά αυτοφυή φυτά στο πλαίσιο της αειφορικής εκμετάλλευσής τους έτσι ώστε να αναδειχθούν εστίες επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο,

4. Χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες (πληροφορική, βιοτεχνολογία) για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης.

Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι δύο έτη (4 εξάμηνα Χ 30 ECTS). Η παρακολούθηση του ΠΜΣ περιλαμβάνει διδασκαλία μαθημάτων, άσκηση στην ύπαιθρο,  αυτόνομη εργασία των φοιτητών και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Πληροφορίες για τη δομή, τις δραστηριότητες του ΠΜΣ καθώς και τα απαιτούμενα από τους υποψηφίους δικαιολογητικά (βλ. έντυπο αίτησης) υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://bnp.bio.auth.gr.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, στις 05 Μαρτίου 2018.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ηλεκτρονικά και έντυπα) στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας (info@bio.auth.gr) από 19-6-2017 έως 20-10-2017.

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας

Μηνάς Γιάγκου, Καθηγητής