Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών», 2016-2017

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο  

«Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ)

(ΦΕΚ 3020/07-11-2014)

Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, η εισαγωγή δεκαπέντε (15) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ με τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» (ΒΑΦ), που χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών με τη Βιολογία επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η επιστημονική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε:

1. Να εξασφαλίζεται η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της Βιολογίας των Φυτών και συνεπώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας.

2. Να παράγονται εξειδικευμένα στελέχη με ουσιαστική παρέμβαση και γνώση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σχετικά με την ανάδειξη και διατήρηση των αυτοφυών φυτών.

3. Να αξιοποιούνται οικονομικά τα ελληνικά αυτοφυή φυτά στο πλαίσιο της αειφορικής αξιοποίησής τους έτσι ώστε να αναδειχθούν εστίες επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο και

4. Να αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες (πληροφορική, βιοτεχνολογία) για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της ανταγωνιστικότητας προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης.

Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι 4 διδακτικά εξάμηνα (2 έτη) και για την παρακολούθησή του απαιτείται καθημερινή εργασία των φοιτητών. Πληροφορίες για το ΠΜΣ καθώς και οδηγίες υποβολής αιτήσεων, υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://bnp.bio.auth.gr.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 13-6-16 έως 14-10-16.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 01 Μαρτίου 2017.

Θεσσαλονίκη, 03 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας

 

Μηνάς Γιάγκου

Καθηγητής

 

Πληροφορίες για τους υποψήφιους

Δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιοτήτων

Υποβολή αιτήσεων

Προφορική συνέντευξη υποψηφίων