Πυρίντσος Στέργιος

Ιδιότητα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Διεύθυνση: 
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βασιλικά Βουτών 71409, Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 
2810 2810394085