(ΒΑΦ 8.1) Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις: Τεχνικές μοριακής βιολογίας και ιστοκαλλιέργειας σε διάφορα αυτοφυή είδη με σκοπό τη διατήρηση και χαρακτηρισμό τους.

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 8.1
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
16
Διδάσκοντες: 
Άτομα που Συνεπικουρούν στην Εκπαίδευση: 
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Εκπαίδευση στη Μοριακή Βιολογία και Ιστοκαλλιέργεια.Τεχνικές και εργαστηριακών τεχνικών και πρωτοκόλλων διαχείρισης φυτικού υλικού. Αναπαραγωγή και ταυτοποίηση αυτοφυών ειδών. 

Προαπαιτήσεις: 

Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις εκτός από τη θέληση του φοιτητή και επιμονή του για σωστή εφαρμογή των επικείμενων τεχνικών.

Περιεχόμενο: 

Η εκπαίδευση στη Μοριακή Βιολογία έχει ως στόχο την εκμάθηση βασικών τεχνικών της γονιδιωματικής που χρησιμοποιούνται για τη γενετική ταυτοποίηση των φυτών. Οι τεχνικές αυτές ξεκινούν με την εκχύλιση γενωμικού DNA, ποσοτικοποίηση DNA, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) για είδη ελληνικών αυτοφυών φυτών (όπως μουχρίτσα, ρίγανη και θυμάρι) με συγκεκριμένους μοριακούς δείκτες. Καθαρισμός μονόκλωνου DNA, ποσοτικοποίησή του και αποστολή δειγμάτων σε εταιρία αλληλούχισης DNA.

Η εκπαίδευση στην ιστοκαλλιέργεια έχει ως στόχο αρχικά την παραγωγή θρεπτικών διαλυμάτων, απολύμανση φυτικών ιστών και εισαγωγή τους στα θρεπτικά διαλύματα για τη δημιουργία μητρικών φυτών in vitro. Επανάληψη των τεχνικών αυτών μέχρι να αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχούς εγκατάστασης των φυτών αυτών in vitro από το φοιτητή.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Χατζόπουλος Π, (2001). Βιοτεχνολογία Φυτών. Έμβρυο, Αθήνα, σελ. 510.

Russell PJ. (2009). iGenetics. Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, Αλεξανδρούπολη, σελ. 1440.

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Επίδειξη τεχνικών, εφαρμογή από το φοιτητή με ταυτόχρονη επίβλεψή του. Εμβάθυνση του επιστημονικού υπόβαθρου του φοιτητή στις αντίστοιχες ερευνητικές τεχνικές με ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Καθημερινή παρακολούθηση. Ανάθεση μικρών εργασιών και διόρθωσή τους. Ανάθεση μικρών πειραμάτων και επίβλεψη. Συχνές επαναλήψεις για πρακτική εξάσκηση του φοιτητή. Συνεχόμενες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των πειραμάτων.

Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική