(ΒΑΦ 8.1) Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις: “DNA barcoding” αυτοφυών φυτών

Κωδικός Μαθήματος: 
ΒΑΦ 8.1
Τύπος Μαθήματος: 
Επιστημονικής περιοχής
Κύκλος/Επίπεδο Σπουδών: 
2ος-Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών: 
1o
Εξάμηνο: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
16
Μαθησιακοί Στόχοι: 

Μετά το πέρας οι φοιτητές θα γνωρίζουν:

  • Να εκχυλίζουν DNA από αποξηραμένους ιστούς αυτοφυών φυτών,
  • Να ενισχύουν τα “DNA barcodes” με PCR,
  • Να αναλύουν νουκλεοτιδικές αλληλουχίες με εργαλεία βιοπληροφορικής
  • Να συνθέτουν και να αναλύουν αποτελέσματα
Προαπαιτήσεις: 

Μάθημα ΒΑΦ2.8, βασικές γνώσεις χρήσης εργαλείων βιοπληροφορικής

Περιεχόμενο: 

DNA barcoding αυτοφυών φυτών

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

CBOL Plant Working Group 2009. A DNA barcode for land plants. Proceedings of National Academy of Science (USA) 106: 12794-12797.

 http://www.pnas.org/content/106/31/12794.fullhttp://www.barcoding.si.edu/protocols.html

Διδακτικές Μέθοδοι: 
Μαθητοκεντρική, συμμετοχική, συνεργατική, βιωματική προσέγγιση. Εφαρμογή οδηγιών, πρακτική (εργαστηριακή) εξάσκηση, εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση (πρακτική και γραπτή) εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

Άτυπη με βάση την καθημερινή εργασία του φοιτητή. Συγγραφή εργαστηριακού σημειωματαρίου (Lab notebook). Συγγραφή κειμένου. Δημόσια προφορική παρουσίαση και απάντηση ερωτήσεων.

Ο κάθε φοιτητής αξιολογείται για τηv ικανότητά του να:

  • Να εκχυλίζει DNA από αποξηραμένους ιστούς αυτοφυών φυτών,
  • Να ενισχύει τα “DNA barcodes” με PCR,
  • Να αναλύει νουκλεοτιδικές αλληλουχίες με εργαλεία βιοπληροφορικής
  • Να συνθέτει και να αναλύει τα αποτελέσματα
Γλώσσα Διδασκαλίας: 
Ελληνική
Ακαδημαϊκό Έτος: