Δράκου Ευαγγελία

Ιδιότητα: 
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Joint Research Centre, European Commission